27.6.2016

Hyvää kesää!

eSosiaalityön mahdollisuudet -blogi jää nyt kesätauolle 31.7.2016 asti.

Kuitenkin kesän aikanakin uusia blogiteksti -ehdotuksia voi mieluusti meille lähettää, palaamme niihin heti elokuussa.

Kevät 2016 oli merkityksellinen eSosiaalityölle monin tavoin; muun muassa kaksi uutta sosiaalityötä ja teknologiaa tarkastelevaa sosiaalityön väitöskirjaa valmistui (Arja Kilpeläinen Lapin Yliopistosta ja Camilla Granholm Helsingin Yliopistosta).

Sekä yhteiskunta että ihmisten arki teknologisoituu. Toimintaympäristön muutoksessa sosiaalityö on ajan tasalla ottaessaan osaa keskusteluun sosiaalityössä sovellettavan teknologian mahdollisuuksista ja haasteista, sosiaalityön palveluiden digitalisoimisesta, sosiaalityössä tarvittavasta teknologiaosaamisesta, verkkovuorovaikutuksesta jne.

Palataan keskustelemaan heti kesälomien jälkeen - ihanaa kesää kaikille!

Toivottaa: blogitiimi

13.6.2016 
Millaista voisi olla ammatillinen verkkososiaalityö?

Yhteiskuntakehitys on toisaalta antanut mahdollisuuksia ja toisaalta edellyttänyt verkkoon siirtymistä, niin kansalaisilta kuin julkisilta palveluilta. Verkko ja tietotekniikka ovatkin jo tulleet osaksi myös suomalaista sosiaalityötä ja sosiaalihuoltoa. Sosiaalityön näkökulmasta on kiinnostavaa, millä tavoin ihmisläheistä työtä voidaan verkossa tehdä. Olen omassa pro gradu –tutkimuksessani yrittänyt päästä lähemmäs verkkososiaalityön ydintä, käsitetutkimuksen kautta. Tutkimuksessa on tunnistettu verkkososiaalityön ominaispiirteitä, ja tätä kautta yritetty hahmottaa millaisia ulottuvuuksia termillä verkko on sosiaalityöhön yhdistettynä.

Tutkimuksessa sovellettu käsitetutkimuksen suuntaus on ollut terminologisen sanastomäärittelyn sijaan tulkitseva. Kirjallisuuskatsauksen tarjoaman aineiston avulla verkkososiaalityö on hahmottunut niin käsitteenä kuin ilmiönä. Verkkososiaalityön käsite koostuu tutkimukseni perusteella verkkososiaalityön edellytyksistä, sen mahdollisuuksista ja verkkososiaalityön mahdollisista vaikutuksista.  Ilmiönä verkkososiaalityö puolestaan on osa postmodernin sosiaalityön kehityskulkua.

 


 

Verkkososiaalityön edellytykset on luokiteltu teknisiksi, taidollisiksi sekä ammatillisiksi ja eettisiksi edellytyksiksi. Edellytykset ovat hyvin monen tasoisia asioita ja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja niiden käyttötaitoja. Kaikkien vaadittujen edellytysten täyttäminen ei ole pelkästään sosiaalityön toimijoiden vaikutuspiirissä. Edellytysten aikaansaamiseksi tulee toimia sosiaalihuollon, hallinnon, tietotekniikkaa tuottavien yritysten ja sosiaalityön asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 

Verkkososiaalityön mahdollisuudet ovat osin käytännöllisiä ja osin ideaaleja kuvauksia siitä, mitä verkko toimintaympäristönä sosiaalityössä parhaimmillaan mahdollistaa. Mahdollisuuksia on esitelty sekä sosiaalityön palveluiden ja työprosessien kehittymisen, että tiedon käytön ja vuorovaikutuksen monimuotoistumisen ja sosiaalityön profession kehittymisen näkökulmista. Palveluiden kehittymisen näkökulmasta verkko tarjoaa muun muassa helposti saavutettavia palveluja ja työprosessien tarkastelun näkökulmasta taas tukea sosiaalityön prosessien koordinointiin ja laadulliseen tarkasteluun. Tiedonvaihdon ja kommunikoinnin monimuotoistuminen liittyy pitkälti uudenlaisiin virtuaalisiin tapoihin kommunikoida ja kohdata. Sosiaalityön profession kannalta kehitysnäkymät ovat muun muassa ammatillisen tuen ja koulutuksen saralla. 

Vaikutukset on esitelty lähinnä verkkososiaalityön ikävinä seurauksina, jos esimerkiksi jokin edellytyksistä ei ole toteutunut. Vaikutukset täytyy huomioida kriittisesti verkkososiaalityötä käyttöön otettaessa ja kehittäessä. Erityinen vastuu verkkososiaalityön vaikutuksista on tietysti sosiaalityöntekijöillä. Vaikutuksia on eritelty asiakassuhteen, asiakasprosessin ja sosiaalityön ja sen työkulttuurin näkökulmasta. Asiakassuhteessa vaikutukset voivat ilmetä muun muassa kommunikaatiossa ja suhteen muodostumisessa. Asiakasprosessissa vaikutukset puolestaan voivat olla hyvin teknisluonteisia. Sosiaalityöhön ja työkulttuuriin liittyvät vaikutukset ovat osin ammatin eettisiin lähtökohtiin liittyviä tekijöitä, joiden seurauksena voidaan puhua jopa sosiaalityön teknistymisestä. 

Tulkitseva käsitetutkimus on avannut mielenkiintoisen näkökulman  verkkososiaalityön tarkasteluun. Aineiston perusteella tunnistetut ja nimetyt ominaispiirteet on pyritty koostamaan sellaiseen muotoon ja ilmaisutapaan, jolla pyritään vastaamaan kysymykseen, mitä on verkkososiaalityö. Seuraava määritys perustuu tutkimukseeni:

Verkkososiaalityö on tietotekniikkaa monipuolisesti hyödyntävää sosiaalityötä. Verkkososiaalityössä toteutuvat sosiaalityön perinteiset tehtävät. Verkko toimintaympäristönä tarjoaa kuitenkin perinteisten tehtävien hoitoon uudenlaisia välineitä ja työtapoja. Verkkososiaalityö voi mahdollistaa sosiaalityön palveluiden, työprosessien ja profession kehittymisen ja monimuotoistaa tiedon vaihtoa ja vuorovaikutusta sosiaalityössä.

Verkkososiaalityö vaatii toteutuakseen riittävät tekniset edellytykset. Verkkososiaalityö vaatii myös käyttäjiltään verkkoympäristössä toimimiseen liittyviä taitoja. Sosiaalityön perinteisten ammatillisten ja eettisten lähtökohtien toteutuminen on verkkososiaalityön ehdoton edellytys. Sosiaalityössä tiedostetaan, että verkko toimintaympäristönä voi vaikuttaa asiakassuhteen muodostumiseen, asiakasprosessin kompleksisuuteen sekä sosiaalityöhön ja työkulttuuriin. Verkkososiaalityön toteuttaminen ei tule olla itseisarvo julkistalouden paineissa, tai yhteiskunnan tietoteknisessä kehityksessä. Verkkososiaalityötä hyödynnetään sosiaalityössä ammatillisen harkinnan kautta siten, että asiakkaan asemaa, oikeutta ja valinnanvapautta kunnioitetaan. Verkkososiaalityö, kuten sosiaalityö ylipäätään, pyrkii vastaamaan muuttuviin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.


Tutkimuksen teon kautta olen aiempaa vakuuttuneempi siitä, että verkkososiaalityön keinoin voidaan monipuolisesti kehittää sosiaalityötä. Sosiaalityön tulee kuitenkin itse olla asiakkaidensa kanssa määrittelemässä milloin ja missä tilanteissa verkkoa voidaan hyödyntää. Kaikille ja kaikkialle verkkososiaalityö ei sovellu. Verkkososiaalityö on osa sosiaalityön profession kehitystä ja ammattikäytäntöjen uudistumista. Verkkososiaalityöllä voisi olla myös mahdollisuuksia vastata yhteiskunnallisiin sosiaalihuollon muutostarpeisiin. Verkko toimintaympäristönä voi mahdollistaa perinteiseen toimintaan ja toimintaympäristöön nähden kustannustehokkaampia työtapoja ja prosessinvaiheita, kuten yhteydenpidon asiakkaisiin, tiedottamisen ja tiedonsaannin. Myös sosiaalityön palveluiden saatavuutta ja kattavuutta on mahdollista parantaa verkon avulla. Sosiaalityön perustehtävä ja muutostarpeisiin vastaaminen eivät kuitenkaan tule toteutetuksi millään yksittäisellä sosiaalityön menetelmällä tai työskentelytavalla, joten verkkososiaalityön kehittäminen ei luonnollisesti yksistään tule ratkaisemaan sosiaalihuollolle asetettujen tavoitteiden haastavaa yhtälöä. Verkon ja tietotekniikan hyödyntämisessä on kuitenkin niin vahvaa potentiaalia, että sille tulisi löytää nykyistä laajempia mahdollisuuksia arjen sosiaalityössä.
 
Millaista verkkososiaalityö voisi Sinun mielestäsi olla?

 
Kirjoittaja:
Jonna Ritvanen
YTM, sosiaalityöntekijä
jonna.ritvanen@gmail.com

Teksti perustuu pro gradu –tutkimukseen: Mitä on verkkososiaalityö? Tulkitseva käsitetutkimus verkossa tehtävästä sosiaalityöstä. Itä-Suomen yliopisto, 2015. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos.